OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

PRAVIDLA CEN FÓRA DÁRCŮ

Kategorie soutěže

 

Pravidla Cen Fóra dárců

1. Komunikace

Jsou vybírány nejzajímavější práce neziskových organizací a firem v oblasti komunikace veřejně prospěšných projektů.

1.1. Výroční zpráva

Do této kategorie je možné přihlásit výroční zprávu za předchozí rok (2015) nebo za firmu zprávu o odpovědném podnikání. Při hodnocení výroční zprávy nebo zprávy o zodpovědném podnikání, bude komise přihlížet zejména ke grafickému návrhu, obsahovému zpracování - tedy kvalitě a relevantnosti poskytnutých informací a v neposlední řadě také ke komunikační schopnosti - jak dokument funguje jako celek, jak prezentuje organizaci a její aktivity.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy. Firemní nadace a fondy se hlásí jako nezisková organizace!

 

1.2. Kampaň

Do této kategorie je možné přihlásit projekt na internetu - webové stránky, aplikaci pro mobilní telefony nebo komunikaci v sociálních sítích, dále jakoukoli komunikační/propagační/mediální/reklamní kampaň, kterou organizace vytvořila na sebe nebo svůj projekt. Jako přílohu přikládejte propagační materiály, videa, spoty, adresu stránek projektu, tiskové zprávy, nebo další komunikační kanály a prostředky, které jste pro kampaň využili. Při hodnocení bude komise přihlížet zejména na strategické řešení, kreativitu a výsledky kampaně.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy. Firemní nadace a fondy se hlásí jako nezisková organizace!

 

2. SBÍRKY

Smyslem této oborové ceny je ukázat smysluplné a zajímavé sbírkové akce, které jsou transparentní, kredibilní a přispívají tak k rozvoji individuálního dárcovství u nás.

2.1. Sbírkový projekt

Do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, respektive sbírkový projekt, který slouží k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit. Jde o akce, které se obrací na individuální dárce a případně i dalších podporovatele. Smyslem je ocenit zajímavé příklady dobré praxe, které splňují podmínky platné legislativy a transparence a zároveň mohou sloužit jako inspirace pro ostatní neziskové organizace.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace

 

2.2. Crowdfundingová akce

Do této kategorie je možné přihlásit sbírku/akci, kde větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace

 

2.3. Sbírkové předměty a veřejně prospěšný merchandising

Do této kategorie se mohou hlásit organizace, které prodávají za svou organizaci sbírkové předměty za účelem získávání finančních prostředku.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace.

 

2.4. Finančně nejúspěšnější veřejně prospěšná sbírka

Do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, která byla vyčíslena v roce 2015, ale může mít přesah do roku 2014 a 2016, ale musí se jednat o 12 po sobě jdoucích měsíců. Sbírka musí sloužit k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit. Jde o akce, při kterých se organizace obrací na individuální dárce a případně i další podporovatele. Smyslem je ocenit zajímavé a úspěšné příklady dobré praxe, které splňují podmínky platné legislativy a transparence a zároveň mohou sloužit jako inspirace pro ostatní neziskové organizace. Jedno z hodnotících kritérií bude, za jak dlouho se podařilo vybrat jakou částku.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace.

2.5. Zaměstnanecká sbírka

Do této kategorie je možné přihlásit zaměstnaneckou sbírku v rámci, které jsou získávány prostředky na dobrou věc a veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací. Takovéto akce musejí být organizována firmou pro její zaměstnance a případně může být firmou dále podpořena.

 

Do této kategorie se mohou hlásit jen firmy.

 


Obecná ustanovení

 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu soutěže a případně změnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž zrušit.
 3. Přihlášení se svou účastí v soutěži zavazují respektovat její pravidla. Odesláním přihlášky stvrzují, že obsah materiálů, které do soutěže přihlásili, neporušuje v žádném směru platné zákony České republiky.
 4. Přihlášený dává pořadateli soutěže právo použít dodanou dokumentaci k publicitě a k jiným účelům a zříká se odměny za užití díla.
 5. Pořadatel přihlášené práce nevrací.
 6. Pořadatel není odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na telekomunikačních sítích.
 7. Pořadatel je oprávněn zasílat účastníkům soutěže prostřednictvím e-mailu oznámení, která se týkají soutěže, jakož i obchodní sdělení.
 8. Účast v soutěži je bezplatná.
 9. Všechny přihlášené práce procházejí posouzením kanceláře Fóra dárců a hodnocením odborné poroty.

Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát organizace z celé ČR, která:
  • je neziskovou organizací (zapsaný spolek, zapsaný ústav, pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, firemní nadace a fond evidované právnické osoby/církevní organizace, příspěvková organizace)
  • je firma
 2. Účastníci se mohou hlásit elektronickou přihláškou (přihlašovacím internetovým formulářem na webových stránkách http://cenyforadarcu.cz/) do libovolného počtu kategorií soutěže. Jednu kampaň je možné přihlásit maximálně do dvou kategorií. Pravidla pro jednotlivé kategorie jsou specifikované níže.
 3. Účastníci mohou své přihlášky zasílat do 7.10.2016.